Årsmøde aktivitetscenter Bavnehøj

Aktivitetsrådet afholder ordinært årsmøde


Referat fra aktivitetsrådets årsmøde, d. 16. januar 2023, kl. 13.00, Aktivitetscenter Bavnehøj

 

 

Dagsorden:

 1. Velkomst

Formand Jonna Rehde byder medlemmerne velkommen til generalforsamling.

 1. Valg af dirigent

Rådet peger på Niels Peter og han vælges. Niels Peter konkluderer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og rettidig varslet.

 1. Valg af 2 stemmetællere

Stemmetællere udpeget og valgt, ej benyttet.

 1. Formandens beretning

Jonna Rehde giver beretning.

Medlemsantal i 2022 var 204. Det er en stigning i medlemstal efter Corona. Det kan være sejt at komme i gang efter Corona, men aktiviteterne er i gang igen. Starten på 2022 var fortsat præget af Corona.

2022 bød på et nyt tiltag – Repair Café, 1. mandag og 3. onsdag i måneden. God tilslutning hertil. De reparer alle tænkelige ting.

Bavnehøjs 123-hjemmeside er fusioneret med One. Com, Jonna fortæller, at hun deraf ikke kan sende mails ud, som hun kunne via 123-hjemmesiden. Nu kan hun kun sende ud til 25 af gangen, pga. sikkerhed. Hun vil nødig glemme nogle, og derfor har hun ikke sendt mails ud. Hjemmesiden kan fortsat bruges. Her kan man gå ind og læse om arrangementer.

Jonna orienterer om, at der mangler deltagere til KOL- holdet. Der har ikke været nogle det sidste år. Det kan ende med lukning. Ligeså demenscaféen Pusterummet, hvor der pt. er tre deltagere. Der har været annonce i avisen, men det har ikke trukket nogle til. Fortsætter til påske, hvorefter det evalueres om, det skal fortsætte. Jonna opfordrer til at sende folk den vej.

Priserne stiger generelt. Prisen på kineserlotteri og amerikansk lotteri stiger deraf.

Midsommerfest sløjfet – der kommer en sommerfest i stedet. Den er d.16. juni 2023.

”Træmændene” har fået sponsoreret en kompressor af borgerforeningen.

Beretningen godkendes.

 1. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab

Godt i gang igen efter Corona. Flere medlemmer. Årets overskud lyder på 8.408,18 kr.

Kassererens beretning og regnskabet godkendes.

 1. Valg af 3 medlemmer til Aktivitetsrådet:
 • Anne Marie Rundkvist - genvalgt
 • Ingelise Wichmann – modtager ikke genvalg
 • Karin Kalhøj Kristensen – modtager ikke genvalg
 • Der skal vælges 2 nye rådsmedlemmer.
 • Aktivitetsrådet foreslår:

Kirsten Jensen – valgt

Marita Næs- valgt.

          Valg af 3 suppleanter til Aktivitetsrådet:

 • Solveig Nielsen - genvalgt
 • Anna Lise Nielsen - genvalgt
 • Kirsten Jensen - genvalgt
 • Da Kirsten Jensen træder ind i Rådet skal der vælges 1 ny suppleant

Aktivitetsrådet foreslår:

Karin Kalhøj Kristensen - valgt

          Valg af revisor til Aktivitetsrådet:

 • Inga Graversen - genvalgt.

 

          Valg af revisor suppleant til Aktivitetsrådet:

 • Birgit Knudsen - genvalgt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

 

 1. Eventuelt

Jonna læser en del af en pressemeddelelse op fra Ældrerådet. Jonna læser, at Ældrerådet opfordrer til, at man henvender sig til kommunens afdeling for Sundhedsfremme og Forebyggelse, hvis man har en bekymring for en medborger. Der kan rejses anonym henvendelse til de forebyggende medarbejdere, som vil tage relevant kontakt til borgeren.
Jonna orienterer om, at der afholdes Senioreftermiddag om Sund og naturlig aldring d. 7. februar på Bavnehøj.

 

Der drøftes mulighed for, at man igen kan udsende mails. Susanne Foged fra rådet tilbyder at påtage sig opgaven.

 

Applaus for rådet store arbejde.

 

Dirigenten afslutter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.