Referat fra

 Aktivitetsrådsmøde onsdag den 14. august kl. 13 på Bavnehøj

 Deltagere: Anna-Lise Nielsen, Solveig Nielsen, Linda Hansen, Kirsten Rønfeldt, Ingelise Wichmann, Karen Kristensen

 Jonna Rehde, Inge Rasmussen.

 Frivillighedskoordinator: Pernille Dernburg Petersen

 Områdeleder: Dorthe Iversen

 Kaffetur: Linda

 Fraværende: Dorthe Iversen, Kirsten Rønfeldt, Inge Rasmussen, Solveig Nielsen, Ingelise Wichmann

 

 1. Kaffe og kage

 2. 13.20 Godkendelse af referat for sidste møde

  godkendt

 3. 13.25 Økonomi v. Jonna

  Regnskab fremlagt

 4. 13.35 Gennemgang af ”Info arbejdsgrupper”  (overblik økonomi/budgetter)

  Godt arengement sammen med Højderyggens gymnastikforening.

  Den 17 september starter nyt hold op med Ballroom Fitness på Bavnehøj. Charlotte Larsen underviser. Der er pt 15 tilmeldte nu og nogle på ventelisten. Ud af de tilmeldte er der 9 personer som ikke plejer at komme på Bavnehøj.

  Midsommerfest tages op til næste gang (Ingelise vil du undersøge om i alle 3 er med?)

  Mappen gennemgået og rettet lidt til.

 5. 14.00 Gennemgang og rettelser til adresseliste så Karen kan have den klar til møde i september (skal bruges til invitationer til fest for frivillige)

  Adresselisten gennemgået og rettet til.

  Karen sender en ny liste ud.

 6. 14.10 Annoncering af frivillige til et Markedsudvalg v. Jonna og Ingelise

  Udsættes til næste gang

 7. 14.40 Bordet rundt

  Udsættes til næste gang.

 8. Ønsker til nyanskaffelser – Stort digitalt TV- Linda undersøger priser -

  Vogn til borde – snakker om det til SOS-møde – flere ønsker?

   Linda har haft møde med Bo Friborg angående et nyt tv og anlæg. Det blev vedtaget  at vi køber et nyt TV anlæg. Prismæssig har vi fået et overslag/tilbud på ca. 2.5000.00

  Linda går videre med det.

  Træmændene ønsker et søjleboremaskine pris ca. 3500-4000 som er bevilget.

  Rådet giver grønt lys for at SOS kan arbejde videre med ønsket om en bordvogn.

  Pernille undersøger om kommunen siger ok til at der hænges en Dart skive op i rummet ved siden af kopirummet.

 9. Vil Aktivitetsrådet bidrage med et beløb til evt. demenscafe på Bavnehøj?

  Tages op til næste møde

 10. Orientering: Borgerforeningen har doneret en sav til Træværkstedet

  (pris 1.300 kr.)

 11. Eventuelt 

  Linda =har fået forespørgsel om Tupperware demonstration. Der vurderes ikke behov for det her på Bavnehøj.

  Pernille= har nyt Gå i Gang hæfte med. Fra d.d. sender Pernille beskeder ud til alle rådsmedlemmer.

  Frivillig tur koster 200 kr. pr. person. Bus opsamling er fra Brande og kører direkte til Ikast.

  Kulturnat den 27 og 28 sep. er slået sammen med Frivillig fredag. Bavnehøj deltager ikke men Pernille foreslår at man møder op på torvet for at få gode ideer

  Tager op på møde i maj 2020 om vi skal deltage i 2020

  Der er offentligt budgetmøde den 3. oktober hvor alle kan deltage.

   

  Referent Jonna Rehde

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsrådsmøde