Afholdelse af aktivitetsrådets årsmøde på Bavnehøj

Mandag den 17. januar 2022 kl. 13.00

 Referat:

 1. Velkomst

Formand Jonna Rehde byder velkommen

 1. Valg af ordstyrer
  Niels Peter Jensen
 2. Ordstyrer konstaterede at årsmødet er lovlig indvarslet.
 3. Valg af 2 stemmetællere
  Trine Mosegaard og Inge Marie Findal vælges
 4. Formandens beretning
  Jonna Rehde aflagde beretning.

Året har været præget af corona. I 2021 blev årsmødet først afholdt 31/5. Der har været en del udfordringer med aflysninger og at flytte rundt på arrangementer.

Der var 183 medlemmer i 2021, i 2020 var der 252 medlemmer. Mon det skyldes corona?

Tak til medlemmer, aktivitetsrådet og Linda for støtte til Jonna, som ny formand.

Spørgsmål: Der spørges til medlemsantal nu?
Svar: Det går fint med tilmeldinger, der er ikke et præcist tal der kan oplyses.

 1. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
  Linda Bang Hansen fremlagde regnskabet.

Overskud på 15.290 kr. Beholdning 31/12-2021 300.382 kr.

 1. Valg af 4 medlemmer til aktivitetsrådet

På grund af private årsager har Linda Bang Hansen valg at træde ud af Aktivitetsrådet.

Endvidere er følgende medlemmer på valg:
Ejvind Tholstrup – modtager ikke genvalg
Karen Kristensen – modtager genvalg Valgt
Jonna Rehde – modtager genvalg Valgt
Britta Mosegaard - Valgt
Susanne Foged - Valgt

 1. Valg af 3 suppleanter

På valg er:
Anna Lise Nielsen - modtager genvalg Valgt
Solveig Nielsen – modtager genvalg Valgt
Bodil Bang – modtager ikke genvalg
Kirsten Jensen - Valgt                         

 1. Valg af revisor
  På valg er: Inga Graversen – modtager genvalg Valgt

 

 1. Valg af revisor suppleant
  På valg er: Birgit Knudsen – modtager genvalg Valgt
 2.  
 1. Behandling af indkomne forslag
  Der er ingen Indkomne forslag.

        Eventuelt: Intet.

 Referent: Margit Andersen

Årsmøde 2022