Referat af Aktivitetsrådsmøde onsdag den 8. juni 2022 kl. 13 på Baunehøj
Deltagere: Anna-Lise Nielsen, Solveig Nielsen, Britta Mosegaard, Susanne Foged, Kirsten Jensen, Karen Kristensen, Jonna Rehde, Ingelise Wichmann, Anne Marie Rundkvist, Karin Kalhøj Kristensen
Frivillighedskoordinator: Jeanette Buhl Kramer
Fraværende: Ingelise Wichmann og Jeanette Buhl Kramer
1. Velkomst og kaffe: Jonna bød velkommen, og vi nød en kop kaffe med hjemmebragt marmorkage og småkager.
2. Godkendelse af referat: Referatet blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet blev godkendt.
4. Forsikring - Jeanette: Punktet blev udsat pga fravær.
5. Midsommerfest - planlægning? - Ingelise: Susanne melder, at alt er under kontrol. Der er i øjeblikket 34 personer tilmeldt. Vi besluttede, at der skal være bål i år. Jonna taler med Jane, der vil holde båltalen. Susanne har sendt arbejdsplanen til alle, der deltager i planlæg- ning og afvikling af arrangementet.
6. Evl. af udflugten til Lille Vildmose - Anne Marie: Det var en rigtig dejlig tur, hvor 70 personer deltog. Desuden gav den et overskud på 6.031,-kr.
7. Søndagshygge - Jonna: Det var et vellykket arrangement med 32 deltagere og god stemning. Husorkestret er meget populært.
8. Evl. af Dialogmødet - Jeanette og Jonna: Jonna og Solveig refererede fra mødet. Der er penge tilovers i paragraf 18-puljen. Jonna rådfører sig med Jeanette angående brug af dette beløb.
9. Byen i bevægelse uge 35 - Ideer efterlyses - Anne Marie: Anne Marie redegjorde for erfaringer med tidligere gennemførelser af dette arrangement, hvor der ikke har været særlig stor tilslutning af deltagere. På den baggrund besluttede vi at springe over i år.
10. Fælles årsmøde i kommunen. Udflugt fra Dybdalsparken. - Jeanette og Jonna: Mødet afholdes 26. oktober. Yderligere information følger på kommende møder.
11. Nyt tlf.nr. - Jonna: Der har været lidt bøvl, men ved indbetaling med mobil-pay er nummeret fortsat 87100.
12. Bordet rundt: Jonna fortalte, at Repair-Cafeen starter på Baunehøj d. 1. august kl. 13-17. Efter initiativ fra Karen havde vi en snak om udgiften til mandagskaffe, hvor vi plejer at holde beløbet på ca. 60 kr. Men da alting jo stiger for tiden, blev vi enige om at hæve det til 75 kr. Anne Marie meddelte, at når vi har sedler, der skal hænges op i byens to udhængs-skabe (ved bus-stationen og ved kirken), så hænger nøglen på kontoret. Anne Marie efter- lyste deltagere til udflugterne med demens-cafeen. Ved sidste tur deltog kun 3 personer, men de havde alligevel en god tur. Anna Lise meldte om god tilslutning til gudstjenesten, hvor der også deltog nogle fra menighedsrådet.
13. Evt.: Ingen indkomne forslag.

 Næste Aktivitetsrådsmøde er onsdag den 10. august.

Referent: Karin