Afholdelse af aktivitetsrådets årsmøde på Bavnehøj

 

Mandag den 31. maj 2021, kl. 13.00

 

    Dagsorden:

 

 1. 1.     Velkomst

 

Aktivitetsrådets nye formand Jonna Rehde byder velkommen.

 

 2.     Valg af dirigent

 

Herluf Stilou vælges.

 

Dirigenten konstaterede at årsmødet var lovligt indkaldt og rettidigt varslet.

 

 1. 3.     Valg af 2 stemmetællere

 

Jonny og Ingemarie vælges.

 

 1. 4.     Formandens beretning

 

Linda Bang aflægger beretningen, fordi hun var formand i 2020.
Det er et år der har været præget af Corona og Linda laver nogle nedslag.

 

Linda fortæller, at hun nu har forladt posten som formand. Hun takker for lærerige og spændende år.
Hun takker ligeledes for samarbejdet og bliver stadig som frivillig på Bavnehøj. Hun opfordrer desuden til, at alle tager godt imod den nye formand og hjælper hende.

 

Linda modtager en stående klapsalve af alle tilstedeværende.
Beretningen godkendes.

 

 1. 5.     Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab

 

Jonna Rehde aflægger kasserens beretning, da hun var kasserer i 2020.

 

Årets overskud blev 991,70 kr.

 

Linda Bang forklarer omkring copyrightovertrædelsen, der har givet et gebyr på 3437 kr.

 

Hun har brugt et billede af Dronning Margrethe til nytårskuren, som der var copyright på. Billedet er blevet brugt i mange år uden problemer.

 

Spørgsmål fra salen:

 

Der spørges om det kunne have været et meget højere beløb med copyright? Ja, for man skal betale det de kræver.

 

Materialer til salgsbod – hvad dækker beløbet over? Hvad er der investeret i?
Linda svarer: Det er alle materialer til værksteder, som fx træværksted og dekorationsværksted. Det udspecificeres ikke hvad de enkelte materialer er og koster.

 

Regnskabet og kasserens beretning godkendes.

 

 6.     Valg af 4 medlemmer til Aktivitetsrådet:

 

 • Ingelise Wichmann (Modtager genvalg). Valgt
 • Linda Bang Hansen (Modtager genvalg). Valgt.
 • Anne-Lise Nielsen – Modtager ikke genvalg.
 • Inge Rasmussen – Modtager ikke genvalg.

 

 • Anne Marie Rundkvist – Modtager valg (er aktivitetsrådets forslag). Valgt.
 • Karin Kristensen – Modtager valg (er aktivitetsrådets forslag). Valgt.

 

    Valg af 3 suppleanter til Aktivitetsrådet:

 

 • Solveig Nielsen (Modtager genvalg). Valgt
 • Bodil Bang (Modtager genvalg). Valgt
 • Kirsten Rønfeldt – Modtager ikke genvalg
 • Anne-Lise Nielsen - Modtager valg (er aktivitetsrådets forslag). Valgt

 

    Valg af revisor til Aktivitetsrådet:

 

 • Kirsten Thuesen – Modtager ikke genvalg
 • Inga Gravesen – modtager valg (er aktivitetsrådets forslag). Valgt.

 

     Valg af revisor suppleant til Aktivitetsrådet:

 

 • Leong Winther – Desværre gået bort
 • Birgit Knudsen – Modtager valg (er aktivitetsrådets forslag). Valgt.  

 

  7.     Godkendelse af vedtægtsændringer

 

Jonna præsenterer tre vedtægtsændringer.

 

§5 stk 5: Ud over de 5 til 7 rådsmedlemmer vælges 2 til 3 suppleanter

 

§6 stk. 6: Sekretæren laver referat fra mødet som ophænges i centret umiddelbart efter. Skulle der være tillæg eller ændringer til referatet vil disse fremgå af næste referat.
§7 stk 2: Rådet er ansvarligt for indkaldelse til årsmødet. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i centret.

 

 De to første ændringer godkendes uden bemærkninger.

Der er kommentarer fra salen til vedtægtsændringen af §7 stk. 2.

 

Flere synes, det fortsat skal varsles i avisen. Flere synes også det er en god idé at benytte sociale medier mm., så længe det også annonceres i avisen. Det besluttes derfor at vedtægten ændres til:

 

§7 stk. 2: Rådet er ansvarligt for indkaldelse til årsmødet. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal ske med mindst 14 dages varsel i den lokale dagspresse, ved opslag i centret samt på digitale porte.

 

 Vedtægtsændringerne vedtages efter tilretningen af §7 stk. 2.

 

 1. 8.     Behandling af indkomne forslag –

 

Ingen indkomne forslag.

 

 9.     Eventuelt

 

Jonna Rehde takker Inge Rasmussen og Kirsten Rønfeldt, som begge udtræder af rådet, for deres indsats.

 

Jonna takker ligeledes Linda, for hendes store indsats som formand gennem 10 år samt hendes hjælp i opstarten.

 

 

 

Solveig Nielsen holder en flot tale for Linda med tak for de ti år som formand og flere stemmer i.

 

Alle fra det nye råd rejser sig.

 

 

 

 

 

Aktivitetsrådsmøde